Kdopak to zase šíří fámy, aneb odvoz fekálií ze žump od 1.4.2013

Kdopak to zase šíří fámy, aneb odvoz fekálií ze žump od 1.4.2013

To „nezodpovědné město“ prý chystá další „podraz na občany“!!

“Došlo ke zdražení odvozu odpadních vod ze žump” !!

“Město nechrání zájmy občanů” !!

Jak to tedy vlastně je ??

Od 1. 1. 2013 se stala novým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury společnost Stavokomplet spol. s r.o. Uskutečnit koncesní řízení (KŘ) na nového provozovatele bylo podmínkou Evropské Unie, bez jejíž splnění bychom nedostali dotace na kanalizaci a vodu (investice ve výši cca 350 milionů Kč). K uskutečnění KŘ jsme tedy byli donuceni (sami jsme je rozhodně vypisovat nechtěli), platilo zde známé pravidlo, že „kdo dává, ten rozhoduje“ – dávala EU; my jsme museli jen poslušně činit to, co přilétalo z Bruselu. V KŘ podala společnost Stavokomplet výrazně nejvýhodnější nabídku, díky níž mohla být přes zvýšení sazby DPH snížena celková cena pro vodné a stočné na rok 2013 o 4,07 Kč/m3.

V zájmu bezproblémového chodu biologických procesů na čističce odpadních vod (ČOV) bude od 1.4.2013 zavedena tak zvaná „kategorizace odpadních vod“. Jedná se o to, že pouze splaškovou vodu víceméně „čerstvě“ dovezenou lze likvidovat stejným způsobem, jako vodu přitékající kanalizací, přičemž limit „čerstvosti odpadní vody“ jsou tři měsíce. Pokud tedy bude určitá domácnost likvidovat odpadní vodu z jímky každé tři měsíce, bude významně finančně zvýhodněna.

Musí být tedy zaveden nový systém sledování svozu odpadních vod fekálními vozy a k tomu dojde od 1.4.2013. Kromě ochrany chemicko – biologických procesů probíhajících v ČOV dojde druhotně i k zásadnímu omezení neekologické likvidace odpadních vod mimo ČOV.

Zvýšená ochrana chemicko-biologických procesů v ČOV prostřednictvím kategorizace chrání majitele jímek před vícenáklady spojenými se selháním čistících procesů na ČOV, tedy nutností odvozu vod z jímek do vzdálených ČOV!

Od 1. 4. 2013 bude tedy zaveden pro svoz fekálií následující systém kategorií pro likvidaci 1 m3 odpadní vody v ČOV (ceny nezahrnují náklady svozců na dopravu do ČOV, jejich zisk z podnikatelské činnosti a podobné náklady !!):

  • Domácnosti A (likvidace na ČOV za 45 Kč/m3 vč. DPH) – obyvatelé, kteří vyvážejí odpadní vody pravidelně, nejméně však 1 x za 3 měsíce
  • Domácnosti B (likvidace na ČOV za 69 Kč/m3 vč. DPH) – obyvatelé, kteří vyvážejí odpadní vody pravidelně, méně však než 1 x za 3 měsíce
  • Ostatní C (cena bude stanovována individuálně podle typu odpadních vod) – různé druhy provozů a průmyslu, usazený kal ze septiků, vyhnilá splašková voda apod.

ČOV Úvaly bude i nadále přijímat pouze odpadní vody z území města. Pro každou nemovitost, která není připojena na kanalizaci, bude proto vystaveno potvrzení, které je třeba si bezplatně vyzvednout na podatelně MěÚ Úvaly.

Toto potvrzení je nutné nechat si při každém vyvážení odpadních vod potvrdit provozovatelem fekálního vozu s uvedením data odvozu. Toto potvrzení bude sloužit jako evidence pro obyvatele, kterým bude v případě nejasností dokládat zařazení do příslušné kategorie.

Provozovateli fekálního vozu je nově zavedena povinnost nahlásit na ČOV, od koho odpadní vody přiváží a podle toho mu bude stanovena cena. Na ČOV tak vznikne jednoduchá evidence, kdo a jak často odpadní vody vyváží, která bude podkladem pro zařazení do kategorií.

Po přechodné období do 1. 4. 2013 budou dovezené odpadní vody likvidovány všem domácnostem za 45 Kč/m3 vč. DPH.

Na závěr souhrn nejdůležitějších skutečností:

  1. Likvidace, respektive ekologická (!!) likvidace odpadních vod z jímek je výhradní povinností majitelů jímek, nikoli města.
  2. Neekologická likvidace je přestupkem a v některých případech i trestným činem.
  3. „Svoz odpadních vod“ je služba, kterou neorganizuje město, jedná se o zcela soukromý podnikatelský záměr svozců. Jakýkoli zásah města do provozování této služby by byl, bezpochyby, napaden jako “narušování konkurenčního prostředí”.
  4. K výše uvedené “kategorizaci” došlo výhradně z důvodu ochrany biologických procesů, které v ČOV probíhají; tato ochrana bude mít, mimo jiné, i pozitivní ekonomické důsledky.
  5. Pokud by se stalo (podobně jako v roce 2007), že selžou biologické pochody v ČOV (tehdy se tak stalo díky nadměrnému přísunu odpadních vod z jímek do ČOV díky nezodpovědnému chování svozců a chybnému systému kontrol svozců ze strany provozovatele), pak by bylo nutné odvážet odpadní vody do vzdálených ČOV a svoz by se prodražil. I z tohoto důvodu byl zaveden systém kategorizace, který de-facto i chrání majitele jímek před takovýmito vícenáklady (!!)
  6. “Kategorizace” nejen, že chrání peněženky těch, kteří vyvážejí své jímky v kratších intervalech, v důsledku brání i tomu, aby se odpadní vody likvidovaly neekologicky a nezodpovědně, například mimo ČOV: majitel jímky totiž obdrží povrzení o vývozu – a na ČOV existuje seznam jímek; pokud by došlo k neekologické likvidaci, dostal by se majitel jímky do “kategorie B” se všemi ekonomickými důsledky.
  7. Po dohodě s provozovatelem (Stavokompletem) může město ovlivnit cenu za likvidaci m3 odpadní vody z jímek v ČOV, a to se stalo v případě platby na odvoz m3 odpadní vody v “kategorii A”, kde cena zůstala stejná jako u předchozího provozovatele; v žádném případě nemůže město ovlivnit cenu za odvoz do ČOV, která je určována výhradně svozci.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *