Otevřená rada místního sdružení, listopad 2018

Otevřená rada místního sdružení, listopad 2018

Dne 13. 11. proběhla, jako každý měsíc, otevřená rada místního sdružení.

Místostarosta Alexis Kimbembe seznámil přítomné s průběhem a výsledky ustavujícího zasedání zastupitelstva, jakož i s hlavními body jednání rady města, konaného téhož dne. Přítomní po krátké diskusi tyto informace vzali na vědomí.

Poté se rozběhla debata o všeobecných politických tématech, jakož i o postojích ODS k některým problémům města.

Hovořili jsme o parkování v ulicích v okolí nádraží. Shodli jsme se, že situace vyžaduje určitou regulaci. Vycházeje z faktu, že úvalští občané mají možnost si za 500 Kč ročně pořídit parkovací kartu, platnou pro všechny regulované zóny v Úvalech, myslíme si, že nejvhodnějším způsobem regulace by bylo zavedení placené zóny s minimální sazbou za první hodinu nebo dvě a progresivně rostoucí za delší čas. Takové opatření by významně nepoškodilo Úvaláky, příliš nezatížilo krátkodobé parkování, neznemožnilo by celodenní parkování pro přespolní v případě opravdové nutnosti a zároveň i přineslo určité zdroje do městského rozpočtu. Zajisté by vše bylo nutno ještě promyslet a prokalkulovat.

Dalším tématem byl poplatek za odvoz komunálního odpadu. Situace je taková, že tato služba vytváří ztrátu. Nabízela by se možnost zvýšit sazbu. V tomto případě bychom však byli velmi opatrní, protože se domníváme, že takové opatření by logicky vedlo k rozšiřování černých skládek v okolí města. Stejný důsledek by pravděpodobně mělo i eveventuální zavedení sazby za množství vyprodukovaného odpadu. Tyto černé skládky by město stejně muselo likvidovat, takže by možná přínos ze zvýšení sazeb nebyl tak výrazný, zato životní prostředí by nepochybně utrpělo.